Skip to content

Jakie uprawnienia są wymagane na ładowarkę teleskopową?

faresin-full-electric-7

Ładowarki teleskopowe to maszyny służące do przenoszenia i podnoszenia na określone wysokości różnego rodzaju materiałów. Wykorzystywane są przez firmy działające m.in. w branży budowlanej, rolnictwie, logistyce, lotnictwie oraz w przemyśle. Żeby móc je bezpiecznie obsługiwać, należy mieć odpowiednie uprawnienia. Jakie?

Ładowarka teleskopowa to urządzenie transportu bliskiego – wózek podnośnikowy ze zmiennym wysięgiem zaliczany do wózków widłowych specjalizowanych. Ze względu na znaczny udźwig, zwrotność i mobilność używana jest do przenoszenia, podnoszenia oraz umieszczania na określonej wysokości różnych materiałów.

Ładowarki uznawane są za maszyny uniwersalne, ponieważ można do nich zamontować widły, haki, łyżki, chwytaki, platformy robocze albo inny osprzęt dodatkowy, który pozwala na szybką zmianę przeznaczenia.

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje ładowarek teleskopowych:

  • ładowarki czołowe nazywane inaczej prostymi lub sztywnymi – ich ramię jest przymocowane za kabiną operatora i umożliwia wykonywanie ruchów w pionie,
  • ładowarki obrotowe – ich ramię znajduje się na platformie, która obraca się nawet o 360 stopni i pozwala na przemieszczanie ładunków w pionie oraz w poziomie.

Maszyny mogą mieć różne: udźwigi – od 2,6 do 7 ton, długości wysięgnika – od 6 do 17 metrów, moce, wysokości kabiny, a także wymiary własne.

Największy udźwig spośród modeli dostępnych w naszej ofercie ma Heavy Duty Range, zaś najwyższą wysokość podnoszenia ładowarka Big Range.

Uprawnienia do obsługi ładowarek teleskopowych

Bez względu na to, czy chce się pracować na ładowarkach teleskopowych czołowych, czy obrotowych, należy posiadać odpowiednie uprawnienia. W związku z tym, że ładowarki zaliczane są do wózków jezdniowych specjalizowanych ze zmienną fazą wysięgu, aby je obsługiwać trzeba zdobyć uprawnienia dawnej kategorii I WJO wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

Uwaga – ładowarki teleskopowe nie mogą być używane przez osoby posiadające uprawnienia na innego rodzaju wózki jezdniowe.

Szkolenia na ładowarki teleskopowe – warunki

Żeby uzyskać wymagane uprawnienia i zostać operatorem ładowarek teleskopowych należy ukończyć kurs przygotowujący, a następnie zdać egzamin państwowy Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Do kursu mogą przystąpić osoby, które ukończyły co najmniej 18 lat – są pełnoletnie – posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe i nie mają przeciwwskazań lekarskich do pracy na stanowisku operatora ładowarki.

Przeciwwskazaniami lekarskimi mogą być np. zaburzenia równowagi i świadomości, wady wzroku, których nie da się skorygować okularami, daltonizm, choroby słuchu, serca, układu krążenia lub układu oddechowego oraz wady i choroby kręgosłupa.

Jak wygląda kurs na ładowarki teleskopowe?

Szkolenie obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. W trakcie kursu uczestnicy zdobywają wiedzę dotyczącą najważniejszych zasad BHP oraz zagadnień związanych z obsługą techniczną, budową, diagnostyką, a także konserwacją ładowarek. Zajęcia teoretyczne odbywają się stacjonarnie lub online.

Zajęcia praktyczne polegają na nauce operowania ładowarką teleskopową w różnych warunkach terenowych i przy różnych typach ładunków na placu manewrowym.

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien nie tylko bez problemu poruszać się ładowarką, lecz także wiedzieć m.in. co wpływa na utrzymanie sprzętu w najlepszym stanie technicznym albo jak odpowiednio kontrolować równowagę maszyny i być tym samym przygotowany do przystąpienia do egzaminu. 

Egzamin UDT

Egzamin na operatora ładowarek teleskopowych odbywa się przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i podzielony jest na dwie części – teoretyczną oraz praktyczną, które trwają około 60 minut.

Podczas części teoretycznej weryfikuje się wiedzę z zakresu tematów omawianych na szkoleniu, natomiast w trakcie części praktycznej sprawdza się umiejętności bezpiecznej, płynnej, a jednocześnie efektywnej obsługi ładowarki teleskopowej w zakresie poruszania się maszyną i podnoszenia/ opuszczania ładunków. Egzaminatorzy mogą zapytać również o to, jak przyszły operator zachowałby się wtedy, gdy doszłoby do awarii.

Po pozytywnym ukończeniu egzaminu otrzymuje się legitymację UDT uprawniającą do obsługi ładowarek teleskopowych.

Uwaga – żeby podejść do egzaminu trzeba uiścić opłatę egzaminacyjną, która od 9 lutego 2024 r. wynosi 268,33 zł.

Jak długo ważne są uprawnienia UDT?

Uprawnienia UDT na ładowarki teleskopowe są ważne przez 5 lat od daty wydania. Jeśli chce się wystąpić o ich przedłużenie, minimum 3 miesiące przed datą upływu ważności należy złożyć wniosek do UDT w formie tradycyjnej lub online.

Żeby uprawnienia zostały przedłużone, trzeba wykazać, że przez minimum 3 lata czynnie pracowało się na danym urządzeniu. Wówczas nie ma konieczności przechodzenia przez dodatkowe egzaminy lub testy – przedłużenie to tylko formalność.

Jeśli masz pytania dotyczące naszej oferty, skontaktuj się z nami, wypełniając formularz.